De Herinnerde Weg

Dezelfde mensen die zich verzetten tegen de profeten van oudsher, zullen zich ook nu verzetten tegen de waarheid. Dit is geen religie. Ik ben geen profeet. Ik ben een mens met zonden en wereldse verlangens zoals iedereen.

Ik werd eraan herinnerd jullie allemaal hierop te wijzen. Niemand kan de ware God bereiken dan door God Zelf. Ik ben niet hier om jullie te overtuigen. Niemand zou tot liefde overtuigd moeten worden. Ik breng geen religieuze geboden of verboden. Ik introduceer geen nieuwe religieuze regel. Ik ben gewoon een boodschapper. Ik werd aangemaand om jullie te vertellen dat jullie harten kerken, moskeeën, tempels en synagogen zijn, plaatsen waar God aanwezig is. De aanwezigheid van God is echter beperkt, als we Hem alleen maar op bepaalde plaatsen aanbidden. God is in elk deeltje van het bestaan. Het hart van elk levend wezen heeft tot taak Zijn tegenwoordigheid te verkondigen. God werd ten onrechte beperkt tot gebedsplaatsen. Mij werd opgedragen God van alle uitwendige plaatsen terug naar jullie hart te brengen. Voel Zijn aanwezigheid in je hart en je zal Hem overal zien. Laat Hem stralen door je hart over alles wat bestaat en je zal zien dat alles Zijn teken draagt. Ik werd eraan herinnerd om jullie een brandende toorts te overhandigen, om mee te dragen in plaats van hem in de gebedsplaatsen achter te laten. Het vuur dient niet om gebouwen te verlichten, het dient om jullie te verwarmen, niet de zielloze stenen. Ik werd erop gewezen jullie te vertellen dat alle boodschappers van God dezelfde vruchten droegen, alleen de bomen en de cultiveringswijzen waren verschillend. De boodschappers waren niet het uiteindelijke doel maar wegen naar het uiteindelijke doel. Ik werd eraan herinnerd jullie te vertellen dat het einddoel vergeten is. Jullie hebben wegen naar het einddoel gekozen, maar de verkeerde leiders en de verkeerde richting.

Alle bestaan is een deel van Hem. Niets begint te bestaan en niets houdt op met bestaan. Bestaan is een deel van God. Dingen gaan van de ene vorm over in de andere, niemand kan het bestaan scheiden van God, niemand kan God scheiden van het bestaan. God was, is en zal voor eeuwig en altijd zijn.

Bestaan is een deel van God en zelfs het kleinste stofdeeltje getuigt van Zijn bestaan. Het kleinste deeltje transformeert van de ene vorm naar de andere, niets houdt op te bestaan, net zoals niets begint te bestaan. Bestaan is een deel van God en zal voor altijd blijven bestaan. De vorm van de dingen verandert, de namen verdwijnen, maar hun bestaan transformeert zich naar een ander bestaan. De mens sterft en zijn lichaam zet zich om in grond, planten, wormen en wordt zelfs een deel van het lichaam van iemand anders. Zijn geest gaat van de ene wereld naar de andere zonder op te houden te bestaan. Onze daden zullen ons automatisch naar verschillende niveaus brengen, net zoals onze vaardigheden ons op ons eigen sociale niveau brengen. Verschillende mensen zitten op een verschillend niveau, waarop zij door de eeuwigheid zullen gaan.

Wat deed God vóór de schepping van het universum? En wat zal God doen als het universum ophoudt te bestaan? Er is geen “vóór” of “ná” . De begrenzing in tijd bestaat niet. Verwijder al het bestaan uit dit universum en er zal geen plaats meer zijn voor God, want Hij bestaat. Zolang Hij bestaat, is er ‘bestaan’. Er is geen grens, ‘bestaan’ zal nooit ophouden.

Dit is de weg, ik ben slechts iemand die eraan herinnert. Ik werd eraan herinnerd het licht aan eenieder van jullie te geven om het mee te dragen. Vertel anderen over de weg maar probeer niemand te overtuigen. Argumenten ontstaan als we op ons eigen standpunt blijven staan en het opdringen. Laat het argument zich omzetten in liefde en vriendschap. Hij is niet alleen uw God. Denk niet zoals een kind, Hij is de God van iedereen, dit is Zijn naam. Niemand kan Hem een vorm toeschrijven die aan zijn eigen ideeën beantwoordt. – Ik word afgewezen als ik niet bij jullie beweging ben en ik word gesteund als ik mij erbij aansluit. De mensen van een bepaalde religie zullen van mij houden als ik er deel van uitmaak en diezelfde mensen zullen me verfoeien als ik niet meer in hun religie geloof.

Ik werd eraan herinnerd jullie allemaal mee te delen dat het belangrijkste doel vergeten is. Religies werden jullie eigenlijke doel. Jullie hebben God beperkt tot jullie geloofspunten. Niemand zal je haten als je God in je hart hebt, als Hij met je leeft in je kamer, als je met Hem spreekt in je eigen tijd. Draag het licht in je hart en doe anderen geen kwaad. Je zal het uiteindelijke doel bezitten, waar je ook bent, waar je ook woont en met wie je ook omgaat. Ceremoniële vertoningen leiden tot onenigheden leiden en het uiteindelijke doel wordt dan vervangen door wereldse eigenschappen en geloofspunten.

Laten we ons richten op het einddoel. Laten we liefde en vriendschap aanbieden, ongeacht of de persoon al dan niet hetzelfde gelooft als wij. Het hart van iedereen zal zich richten op de Ene zonder dat bij een bepaalde weg moet aangesloten worden om Hem te vinden. Er zal geen massabeweging ontstaan. Er zal geen onenigheid zijn. We zullen allemaal dezelfde richting volgen, we zullen allemaal op God gericht zijn. Het hart van ieder van ons zal de Ene beminnen. We zullen God van de gebedsplaatsen naar ons hart brengen. Wij zullen allen dezelfde richting volgen. We spreken dezelfde taal, we houden allemaal van de Ene. Richt u niet op de weg want dan blijven jullie in eeuwige duisternis.

Het is niet aan mij om eender welke religie af te schaffen.

Ik werd eraan herinnerd om ze allemaal te vervullen. Ik werd eraan herinnerd om jullie allen samen te brengen rond het ene en het enige licht. Ik werd eraan herinnerd jullie allen uit te nodigen je te concentreren op het leidende doel in plaats van op de leiders. Religies waren een geestelijke noodzaak in de samenleving. Het was nodig dat een mens wist waar hij bij hoorde. De mensen woonden in verschillende landen, weg van elkaar. Ze hadden hun eigen geloof en ze gingen hun eigen weg, ze konden de weg van de andere niet aannemen. Profeten werden geïnspireerd om het volk te leiden en om hun de werkelijke bron te openbaren; zij werden geïnspireerd hun in eenheid rond dezelfde bron en het levende licht te brengen, om de mensen te redden. Zij hadden hun eigen methoden om met een beperkt aantal mensen te communiceren. De profeten moesten de waarheid verkondigen op een manier die door bepaalde mensen op een bepaalde plaats begrepen werd.

De mensen richtten zich op de profeten zelf en ze vergaten de boodschap, ze beschouwden de profeet als hun eigendom. In de aanwezigheid van God zijn er geen voorkeuren. Ik werd eraan herinnerd om u allen te vertellen dat het doel vergeten is. God houdt van alle delen van Zijn lichaam. Wat bestaat, bestaat bij de gratie van Zijn bestaan.

Er is een eenheid tussen Hem en alles wat bestaat. Alle delen van het lichaam van God werken samen, in harmonie, om het uiteindelijke doel te bereiken. Geen enkel deel van dat lichaam is zelf dat uiteindelijke doel. Ze moeten samen werken om het hele lichaam naar dat doel te sturen. De hersenen besturen het lichaam en zenden instructies naar de andere delen. Handelen en reageren in overeenstemming met deze instructies van de hersenen, is het uiteindelijke doel van elk apart onderdeel van het lichaam. Geen enkel deel op zich, mag beschouwd worden als de uiteindelijke bestemming. Geen enkel deel mag verwaarloosd worden omwille van een minder belangrijke functie in het lichaam. Dit is niet de bedoeling. De enige mogelijkheid om in harmonie te bestaan is handelen naar de instructies van het brein. God is het brein, de bestuurder, Die het hele lichaam in vrede en harmonie doet functioneren. Hou van anderen, help anderen, leef in vrede met anderen en concentreer u niet op een bepaalde weg. De wegen zijn niet de eindbestemming, de wegen zijn er om u te helpen die eindbestemming te bereiken.

God is in ieder van jullie . Hij staat in direct contact met elk deel van het lichaam. Wat bestaat is een deel van zijn bestaan. Voel God in je hart zonder allerlei filters te gebruiken. Profeten hadden hun verantwoordelijkheid, zij vervulden hun zending zoals die hen werd opgedragen. De mensen hadden richtlijnen nodig en zij hebben die ontvangen. De mens voelde God, er rust geen verantwoordelijkheid meer op de schouders van de profeten. De mens heeft duizende jaren gehad om te doen wat hem werd verteld. De taak van de leraar is voorbij als je je diploma hebt behaald, je kan gerust wat anders doen dan wat hij zegt. Je hebt genoeg tijd gehad om je eigen persoonlijkheid te ontwikkelen. Ieder van jullie heeft zijn eigen richtlijnen ontvangen. Het is nu jullie taak om jullie eigen weg te kiezen. Jullie hebben nu de keuze om hetgeen je geleerd hebt positief of negatief te gebruiken in de samenleving. Leraren hebben geen verantwoordelijkheid meer. Ieder van jullie zal op zijn eigen daden beoordeeld worden. Jullie daden zullen jullie vanzelf naar een bepaalde laag in de samenleving brengen, zij zullen jullie geest automatisch naar een bepaald niveau sturen. Voel God in jullie harten en straal liefde en vriendschap uit om in de hogere lagen te verblijven. Je geest zal verblijven op de hoogte die je zelf door middel van je daden hebt bepaald. Bestaan houdt nooit op. Onze tijd op deze wereld zal voorbijgaan maar wij blijven verder bestaan. Onze geest kent geen einde, die blijft eeuwig verder leven op de hoogte die wij door onze daden hebben bepaald. Niets is eeuwig als het niet ontspruit uit een eeuwige wortel. Het bestaan is een deel van God die was, is, en voor altijd zijn zal. Zij die in de hogere lagen verblijven zullen gezegende geesten hebben in hun volgende levens, zij die in de lagere verblijven zullen laag blijven in hun volgende levens. Het leven houdt nooit op. De geesten transformeren van de ene wereld naar de andere, zij zullen transformeren van deze wereld naar de volgende overeenkomstig de hoogte die ze bereikt hebben door middel van hun daden. Het is een eeuwige transformatie. Het leven houdt nooit op. Het universum kent geen einde. Het bestaan bestond, bestaat en zal eeuwig bestaan. Het bestaan is een deel van God.

Ik werd eraan herinnerd alles te openbaren wat wij horen te weten. Het volgende leven is niet het einde van de wereld. Het bestaan is vibrerend, het houdt nooit op. Ons lichaam zal overgaan tot aarde, as, planten, stof en zelfs tot het lichaamsweefsel van anderen. Onze geest zal eeuwig van de ene wereld naar de andere gaan. Het bestaan is een deel van God Die bestond, bestaat en voor altijd zal bestaan. Er is geen begin en geen einde. Alles transformeert van de ene vorm naar de andere, van de ene wereld naar de volgende. Diegenen die zich door hun daden in de hogere lagen bevinden zullen eeuwig door die hogere lagen in het licht verder groeien. Diegenen die door hun daden in de lagere lagen vertoeven, zullen eeuwig door die lage lagen in diepe duisternis voortbewegen. Zij zijn door hun eigen handelingen van hun weg afgedwaald, zij hebben zichzelf door hun eigen daden veroordeeld. Ieder van ons is zijn eigen rechter. Mij werd verteld deze onbekende waarheid te openbaren. Ik werd eraan herinnerd de glazen te vullen naar hun vermogen. Ik werd eraan herinnerd alles te openbaren wat wij kunnen begrijpen, de kennis van God stroomt door het bestaan. Er bestaat niets dat niet door God werd gemaakt. Wat door kennis vorm kreeg, moet een verstandige en logische uitleg hebben. Dit is de weg van God, ook als je dit afwijst. Kinderen leren door verhalen en volwassenen hebben hun eigen manier. Geen leraar onderricht hetzelfde aan kinderen als aan volwassenen. Hoeveel denk je te kennen? Ik werd eraan herinnerd de taak van het openbaren van de waarheid te vervullen.

Dit is een geschenk. Niemand hoeft het aan te nemen, niemand hoeft overtuigd te worden, niemand is verplicht zijn eigen leven te redden.

Er werd jullie verteld wat jullie horen te weten. Eenieder draagt de verantwoordelijkheid voor zijn eigen lot. Jullie daden zullen jullie automatisch op het overeenkomstige niveau plaatsen. Dat is rechtvaardigheid. Er is geen voorkeursbehandeling. In de aanwezigheid van God bestaat geen onrechtvaardigheid. Jullie hebben duizende jaren de tijd gehad om de geboden na te leven. De profeten hebben hun zending vervuld zoals het hun werd opgedragen, zij stelden zichzelf niet op als einddoel, de mensen kozen hun wegen omwille van de onderrichtingen, geen religie zal u redden. Wees liefdevol en leef in vriendschap en vrede. Help anderen, respecteer alle delen van het lichaam, want ze volgen allen dezelfde richting. Deze delen zijn zelf niet de eindbestemming. Respecteer het brein, door zijn instructies op te volgen en zodoende in vrede en harmonie te leven. Mensen van verschillende landen bidden op verschillende manieren. Zij schenken hun liefde op hun wijze. Er bestaat geen manier om liefde te meten. Er is geen manier om te bepalen wiens liefde het grootst is. Niemand weet of zijn liefde dieper is dan die van anderen. Richt u niet op de wegen, liefde is onbegrensd, liefde heeft geen kleur, liefde is onmeetbaar. Liefde wordt aanvaard door elke vorm van bestaan. De manier waarop ze wordt uitgedrukt verschilt van de ene plaats tot de andere, maar haar einddoel is hetzelfde in alle landen. Richt u niet op de wegen, want die brengen u haat. God komt in liefde en gaat weg in haat.

Mensen van verschillende landen hebben hun eigen weg gekozen om God te beminnen. Richt u niet op die weg. Niet een weg is beter dan de andere. Zij leveren dezelfde vruchten op, aan andere bomen, gebruiken andere bewerkingsmethoden in andere geografische omstandigheden. Neem het fruit om daarmee de eindbestemming te bereiken en twist niet over de bewerkingsmethoden. Bemin en leef in vrienschap en vrede met anderen. Geen gebed zal God gelukkiger maken dan het schenken van liefde en vriendschap aan anderen. God heeft jullie gebeden niet nodig, Hij heeft geen behoeften. Leef in vrede en harmonie met anderen op basis van de onderrichtingen die jullie hebben ontvangen. Geen vader vraagt van zijn kinderen dat ze hem dag en nacht prijzen. De woorden van de kinderen aan de vader zijn ontoereikend. Gezegend zijn zij die hun vader als hun beste vriend en beschermer erkennen. Gezegend zijn zij die hun vader respecteren door aan zijn bevelen te gehoorzamen. Gezegend zijn zij die goede daden verrichten gebaseerd op de onderrichtingen die zij van de vader ontvingen. Gezegend zijn zij die hun vader respecteren. God heeft uw verbale lofbetuigingen niet nodig. Wees verliefd op elk deel van het lichaam om het brein te behagen. Bemin met heel je hart. Voel de aanwezigheid van God in je, eender waar je bent en hoe je je goddelijke liefde betuigt. Spreek met Hem zoveel als je nodig vindt. Wees niet afhankelijk van ceremoniële opvoeringen. God is in je, en jij bent in God. Hij is dichter bij je dan je eigen bloedvaten. Zoek in jezelf en je zal Hem vinden. Ieder van u zal zijn eigen verrijzenis krijgen. Ieder van u zal voor zichzelf rekenschap moeten afleggen. Het bestaan is vibrerend. De weg is zonder einde. Elk kind dat wordt geboren krijgt het leven, zonder te moeten wachten tot alle kinderen geboren zijn. Iedereen in deze wereld die overlijdt, zal de volgende wereld binnengaan zonder te moeten wachten op de anderen. Iedereen wordt beoordeeld op zijn eigen daden. Uw lichaam zal tot zand, plant, stof en as vergaan, zelfs deel worden van het lichaam van anderen. Uw geest zal blijven voortgaan van de ene wereld naar de andere. Het leven is vibrerend. Jullie hadden voldoende tijd om jullie niveau te bepalen door middel van jullie daden. Jullie hebben uzelf beoordeeld op basis van hetgeen jullie hebben gedaan. Niemand heeft ooit een rechtbank veroordeeld voor het straffen van een moordenaar. Niemand heeft ooit een rechtbank aangeklaagd omdat ze een persoon die een misdaad beging veroordeelde. Niemand heeft ooit geprotesteerd omdat een rechtbank een onschuldige liet gaan. Dit is gerechtigheid. Iedereen oogst wat hij gezaaid heeft. Verrijzenis is individueel. Het bestaan gaat verder; het bestaan kent geen einde. De dingen gaan over van de ene vorm naar de andere; van de ene wereld naar de andere. Elke geest zal eeuwig verder groeien in de laag die hij door zijn daden voor zichzelf heeft gecreëerd. Het bestaan houdt nooit op. Uw tijd in de vorige wereld gaat voorbij; je werd geboren en je stierf in het vorige leven en trad dan deze wereld binnen. Je tijd in deze wereld zal voorbijgaan. Je zal sterven in deze wereld en geboren worden in de volgende. Bestaan is vibrerend. Je tijd in meerdere perioden zal voorbij gaan. Het leven gaat verder door de eeuwigheid. Het bestaan is een deel van God, die was, is en voor altijd zal zijn. Ik werd eraan herinnerd om jullie erop te wijzen dat iedereen met het volgende leven zal geconfronteerd worden op het ogenblik dat hij deze wereld verlaat. Verrijzenis is individueel. Elk individu zal op het niveau terechtkomen dat hij in deze wereld heeft gecreëerd.

Ik werd eraan herinnerd er jullie allemaal op te wijzen dat zij die zich in die hogere lagen bevinden met zulk een vreugde vervuld zijn, dat ze wensen dat ze niet hadden moeten wachten in deze wereld. Ik werd eraan herinnerd jullie te vertellen dat zij die zich in de lagere lagen bevinden zulk een bitterheid ervaren dat ze wensen liever niet meer te bestaan. Jullie zullen geen gelegenheid meer hebben, om de laag die jullie hebben opgebouwd door jullie daden, nog te veranderen. Zij die zich in de hogere lagen bevinden zullen eeuwig doorgaan naar het licht, zij die in de lagere lagen zijn, zijn door hun daden van die weg afgedwaald. Zij zullen voor eeuwig in diepe duisternis verblijven. Ieder individu is verantwoordelijk voor wat hij nu doet. De verantwoordelijkheid om u te redden rust niet op de schouders van anderen. Ik werd eraan herinnerd om jullie allen te vertellen dat alles wat jullie horen te weten voor jullie werd geopenbaard. Ik werd eraan herinnerd de

opdracht van het openbaren van de niet-verkondigde waarheid te vervullen. Ik werd eraan herinnerd om jullie te vragen of jullie er zeker van zijn dat zij die niet in jullie religie geloven voor eeuwig in duisternis zullen zijn in hun volgende levens. Ik werd eraan herinnerd jullie te vragen of jullie er zeker van zijn dat de boodschappers van God het met mekaar oneens zouden zijn als ze onder één dak leefden. Ik werd eraan herinnerd dat al jullie boodschappers, wiens namen jullie dragen en wiens leringen jullie als de enige ware beschouwen, zouden opstaan om jullie duidelijk te maken dat dit niet is wat zij bedoelden. Ik werd eraan herinnerd dat geen enkele van jullie boodschappers is gekomen om de andere te verdrijven of tegen hem op te staan. Zij komen allen van dezelfde bron. Zij spraken over de Ene, zij beminden de Ene, zij hebben de Ene bekend gemaakt. Zij hebben dezelfde vruchten voortgebracht aan verschillende bomen en op verschillende werkwijzen. Ik werd eraan herinnerd jullie te waarschuwen jullie niet op de werkwijzen te richten. Ik werd erop gewezen dat alle boodschappers, wiens onderrichtingen jullie verkondigen als de enige juiste weg, gekomen zijn om vrede, liefde en vriendschap te brengen. Zij zijn gekomen om jullie allen in liefde samen te brengen. Zij zijn gekomen om liefde te zaaien in ieders hart. Volg niet uw eigen richting om tweedracht te zaaien. Volg niet uw eigen ideeën om anderen in naam van uw boodschappers te bestrijden. Help elkaar en hou van elkaar, eender waar je bent of op welke manier je aan je goddelijke liefde uitdrukking geeft. Ik werd eraan herinnerd jullie mee te delen dat geen enkele van jullie boodschappers is gekomen om een regering op te richten. Zij kwamen het koninkrijk van liefde, vrede en welbehagen brengen voor iedereen. Ik werd eraan herinnerd iedereen te waarschuwen het enorme bloedvergieten te vermijden, dat de aarde zal treffen in naam van religie, voor het te laat is. Vrees de woede van God, want die is zo groot als Zijn liefde, en jullie weten hoe groot Zijn liefde is. Ik werd erop gewezen jullie erop te wijzen dat God wetten stuurde naar de naties als er geen andere betrouwbare bronnen beschikbaar waren. Hij stuurde wetten naar de naties als de mensen hun afgoden aan het vereren waren. Hij stuurde wetten naar die naties die niet voldoende ontwikkeld waren om zelf behoorlijke bestuursregels vast te leggen. Ik werd eraan herinnerd jullie te waarschuwen dat de woorden van God geen werktuigen mogen worden in de handen van eender welke gezagsdrager. Ik werd eraan herinnerd jullie mee te delen dat het nu de inwoners van die naties zijn die moeten besluiten hun gezagsdragers te verkiezen op basis van opleiding, kennis en verworven sociaal bewustzijn.

Ik werd eraan herinnerd jullie erop te wijzen, dat de jullie ontwikkelde samenlevingen van vandaag sterk verschillen van de samenlevingen van jullie voorvaderen. Vervang hun afgoden niet door jullie boodschappers. Ik werd eraan herinnerd jullie allen mee te delen dat het gedenken van Gods woorden dient om jullie harten te zuiveren. Gezuiverde harten creëren gezonde samenlevingen en gezonde samenlevingen brengen betrouwbare mensen voort. Gebruik Gods woorden niet als werktuigen om over jullie naties te heersen. De mensen van elk land horen hun eigen regering te kiezen. Ik werd eraan herinnerd jullie erop te wijzen dat de opvoeding die jullie krijgen via de onderwijssystemen van jullie samenlevingen, moet gericht zijn op het leiden van de natie. Ik werd gewaarschuwd jullie te waarschuwen dat er geen verantwoordelijkheid meer rust op de schouders van de boodschappers voor jullie lot. Alles wat jullie horen te weten werd jullie geopenbaard. Bemin elkaar zoals de boodschappers jullie beminden. Hou van anderen zoals God van jullie houdt. God is in u zoals het brein in jullie lichaam. God stroomt in het bestaan. Maak van Hem geen schijnende reus in de wolken. Het bestaan is een deel van Hem. Verniel Zijn bestaan niet. Ieder van jullie zal oogsten wat hij heeft gezaaid. Dat is gerechtigheid. Jullie plaatsen jezelf door jullie daden automatisch op de juiste hoogte. Kijk maar hoe jullie daden jullie in een bepaalde sociale laag plaatsen. Ik werd eraan herinnerd jullie uit te nodigen om van elkaar en van jullie omgeving te houden, om in een relatie met de mensen rondom u te treden en om zoveel mogelijk tijd met jullie familie en buren door te brengen. Ik werd eraan herinnerd jullie uit te nodigen om de mensen in nood te helpen. Alle mensen, ongeacht hun afkomst of hun religieuze overtuiging, maken deel uit van het bestaan van God, zelfs als ze zich daar zelf niet van bewust zijn. Elk bestaand ding is een deel van Zijn bestaan. Maak geen problemen voor eender welk deel van Hem. Help anderen zoveel als jullie kunnen om Hem gelukkig te maken. Er wordt jullie niet gevraagd iets te doen wat buiten jullie mogelijkheden valt. Jullie buurman mag niet met honger naar bed gaan terwijl jullie genoeg hebben. Kijk niet neer op behoeftige mensen. Liefde is oneindig, liefde is onbegrensd. Liefde is zonder kleur. Ik werd eraan herinnerd aan jullie allen te vragen of jullie er zeker van zijn dat jullie liefde groter is dan die van anderen. Ik werd eraan herinnerd jullie allen uit te nodigen om respect te tonen voor het bestaan van God door respect te tonen voor de natuur en elk deel van het bestaan. Ik werd eraan herinnerd jullie allen uit te nodigen in vrede te leven met jullie omgeving. Ik werd eraan herinnerd jullie allen uit te nodigen te reizen om het geloof van andere mensen in andere landen te bekijken zonder een oordeel over te vellen. Jullie zullen zien dat zij allen de Ene beminnen op hun eigen manier. Ik werd eraan herinnerd jullie allen erop te wijzen dat de verschillende delen van het lichaam in harmonie handelen in gehoorzaamheid aan het brein. Zij werken in overeenstemming zonder het ene deel belangrijker te vinden dan het andere. Ik werd eraan herinnerd jullie allen uit te nodigen dit voorbeeld te volgen. Ik werd gevraagd deze ongekende waarheid op deze bladzijden te vertellen zodat jullie er gebruik van kunnen maken gedurende jullie verblijf in deze wereld. Richt u niet op de weg. God is in u en jullie zijn in God. Ontzeg anderen niet een beetje meegevoel, een eenvoudige glimlach of een vriendelijk woord of help hen uit hun problemen. Bemin om bemind te worden en blijf altijd met de anderen verbonden. Denk eraan dat er altijd een betere reactie is dan wraak. Het bestaan is een deel van God, die was, is, en voor altijd zal zijn.


Elk individu bepaalt zijn eigen laag door zijn daden en deze zal hem door de lange weg van de eeuwigheid leiden, net zoals onze daden ons naar een bepaald niveau van de samenleving voeren. Het leven houdt nooit op. Elk individu zal sterven in dit leven en aan het volgende beginnen zonder op de anderen te moeten wachten. Elk individu beleeft zijn eigen verrijzenis, hij verlaat deze wereld en begint aan zijn reis naar de eeuwigheid. Bomen groeien, dingen veranderen en de tijd gaat voorbij. Verwacht niet dat het leven ophoudt. Het leven is een deel van Zijn bestaan, dat vibrerend is. God stroomt door het bestaan. Het bestaan gaat zonder oponthoud over van de ene vorm naar de andere. Ik werd eraan herinnerd jullie allen te vertellen dat vanaf nu jullie allemaal aan deze dingen zult herinnerd worden. Zij die een boodschap van God ontvangen zijn Zijn boodschappers. Jullie redder zit nu in jullie innerlijk. Niemand kan ooit uw lot veranderen als jullie dat zelf niet willen. Zet uw hoop niet op de komst van een geestelijke redder. Open jullie hart en aanvaard de redder die God in jullie innerlijk plant. Voel de geest van waarheid in jezelf. Leef in de liefde van God. Cijfer uzelf weg en red anderen. Dit is de weg. Deze weg is niet jullie eindbestemming. De weg is er om jullie naar die eindbestemming te leiden. Gezegend zijn zij die Gods woord eerbiedigen. Verheerlijkt zijn zij die naar zijn boodschap leven. Verdoemd zijn zij die de wil van God verkeerd interpreteren om hun eigen doelen te bereiken. Verloren zijn zij die hun leiders vereren omwille van hun doelstellingen. Vernietigd zijn zij die zich de weg als einddoel stellen. Misleid zijn zij die anderen van een bepaalde weg trachten te overtuigen. Dood zijn zij die tegen de weg van God ingaan. Niemand heeft het recht zijn weg aan anderen op te dringen. Draag het licht mee en verlicht uw hart. Vertel het gewoon aan anderen. Ik wil geen nieuwe massabeweging initiëren. Ik wil geen nieuwe religie stichten. Ik wens niemand van jullie te overtuigen. Ik ben niet degene die jullie later moeten vereren. Ik ben gewoon iemand die hieraan herinnert. Er rust geen verantwoordelijkheid meer op de schouders van de boodschappers. Er werd jullie geopenbaard wat jullie horen te weten. Jullie hebben de geest van waarheid ontvangen. Dit is gerechtigheid. Volg de weg van God, ik ben gewoon iemand die daaraan herinnert. God heeft mij gevraagd om aan alle religieuze leiders te vertellen dat ze de herinneraar mogen verdrukken, net zoals zij met de andere boodschappers hebben gedaan. Het is echter de wil van God dat ze daarin niet zullen slagen.

Zij die geloven dat dit het woord van God is worden uitgenodigd om het te respecteren en na te leven. Zij die niet geloven dat dit het woord van God is zijn vrij om het te verwerpen; niemand heeft het recht om hen ongelovigen te noemen, die eeuwige verdoemenis tegemoet gaan. Jullie houden van de geliefde omdat jullie van de geliefde houden, niet omdat jullie bang zijn van hem. Niemand mag tot liefde gedwongen worden. Kinderen kunnen van hun vader houden omdat ze schrik van hem hebben, of ze kunnen van hun vader houden omdat ze zich bewust zijn van het belang van zijn aanwezigheid. Vaders houden van hun kinderen omdat zij deel uitmaken van hun bestaan. God is niet jullie vader, Hij staat veel dichter bij jullie. Kennen jullie Hem? Hoe dikwijls denkt een jonge man aan zijn geliefde? Liefde is gedenken. God is meer vriend voor jullie dan een geliefde ooit zou kunnen zijn, als jullie Hem maar gewoon zouden kunnen begrijpen. Gedenk Hem in liefde, niet in angst. Gebruik jullie tijd nuttig, want hij is kort, zo kort als een ademtocht. Voor kinderen lijkt zeventig jaar een lange tijd, maar van een oudere zullen jullie horen hoe kort het eigenlijk is. Wie wijs is verwisselt de eeuwige vreugde niet voor deze korte periode. Geniet zo intens als jullie kunnen van de tijd die jullie hebben. Maak geen moeilijkheden voor anderen. Wees geduldig voor anderen want God is geduldig voor u. Stel: het is winter, je woont in een kleine kamer die niet van u is, je heb vijf kinderen die al wekenlang ziek zijn; je hebt niet de middelen om hen naar een ziekenhuis te brengen; op een zekere morgen zegt je baas de het bedrijf je niet meer kan gebruiken en je wordt ontslagen, je verliest je werk op een ogenblik dat je het meer dan ooit nodig hebt. Op weg naar huis zie je een groep mensen voor je deur; dichterbij gekomen zie je dat je vrouw ernstig gewond is, ze heeft een ongeval gehad en jij kan haar niet naar het ziekenhuis brengen. Als de avond valt gaat iedereen weg en je bent alleen. In het midden van de nacht hoor je iemand aan de deur kloppen, het is de huiseigenaar die om zijn achterstallige huur komt. Hij vraagt je om de volgende dag een ander onderkomen te zoeken. Je lijden is nu te groot om nog te kunnen slapen. Dan hoor je ‘s morgen weer iemand op de deur kloppen, in deze situatie wil je eigenlijk voor niemand opendoen, maar de persoon blijft aandringen. Je staat op en opent de deur, zeker van nog meer slecht nieuws. Tot je verassing zie een oude vriend op de drempel, die al dagen naar je op zoek was. Tot je grote verbazing geeft hij je genoeg geld om je familieleden naar het ziekenhuis te brengen, en hij betaalt ook al je schulden. Deze persoon redt je leven. Voor jou is hij een eerbaar mens, die je familie op haar donkerste ogenblik gered heeft. Gevoelsmatig moet je hem respecteren.


Voor jou is hij belangrijk omwille van de dingen die hij voor jou gedaan heeft. Dit betekent niet dat je de rol van het voertuig dat je familie naar het ziekenhuis bracht, mag ontkennen. Dit betekent niet dat je de rol van de dokters, die je familie trachtten te redden, mag ontkennen. Dit betekent niet dat je de rol van de medicijnen waarmee je familie behandeld werd, mag ontkennen. Dit betekent ook niet dat je de rol van je oude vriend, die hem in jouw ogen eerbaar heeft gemaakt, mag ontkennen. Het was zijn taak om jouw familie te redden, niet om zichzelf als een respectabel mens voor te stellen. Een ander zou ook gerespecteerd moeten worden als hij jouw familie zou gered hebben. De huiseigenaar had het kunnen doen, maar hij faalde. Niet iedereen kan zijn taak aanvaarden. Niet iedereen kan een boodschapper zijn. Maar iedereen kan gered worden. Om je familie te redden had je ze allemaal nodig. Maar voor jou is belangrijk dat je familie gered wordt, niet de manier waarop of wie het doet. Boodschappers worden gerespecteerd omwille van hun taak, niet omdat God eerbare mensen naar de wereld wilde sturen. Hij wil de wereld één maken en veilig. Verwar de leer niet met de leiders. Dit is het woord van God, indien jullie Hem willen horen. Probeer niemand te overtuigen. Treur niet als ze de weg van God niet aanvaarden. Niet iedereen kan veranderen. Het leven heeft meerdere dimensies. Maak er geen eenrichtingsverkeer van. Zij die zichzelf ontwikkelen zullen groeien, die dat niet doen blijven gewoon ter plaatse staan. Geen enkele tuinman heeft ooit een boom geplant die niet moest gesnoeid worden. Men kan een vuur maken met het gesnoeide hout! Een tak die geen vruchten draagt is ook een deel van de boom. Het leven heeft veel dimensies. Hoeveel denk je dat je weet? Zoek naar Hem in jezelf en je zal Hem vinden.

Jullie worden uitgenodigd om deze bladzijden af en toe te lezen, om Zijn boodschap beter te begrijpen en om Zijn woorden levend en creatief te houden in jullie geest. God heeft Zichzelf aan jullie geopenbaard met een korte en verstaanbare boodschap zodat jullie geen excuus hebben om de leer van andere mensen te volgen, die van de weg van God afdwalen. Dit is de weg. Open jullie harten en aanvaard de vrede die God in jullie heeft geplant. Een reiziger bouwt geen vaste woonplaats. Bestaan is in een voortdurende transformatie naar de eeuwigheid. De mens is maar een deel van het bestaan, hij kan niet voor altijd in één wereld blijven. Kijk naar alles rondom u en jullie zullen zien dat het leven groeit. Sterven is de andere kant van groei. Uw geest zal van de ene wereld overgaan naar de andere op naar de eeuwigheid. Bestaan is vibrerend. Bestaan is een deel van God. God staat aan de andere kant van de dood. Jullie hebben geen ogen omdat jullie ogen nodig hebben; ogen hebben is een deel van jullie bestaan. Jullie groeien niet omdat jullie moeten rijp worden, jullie groeien omdat jullie niet dood zijn. God is niet dood. Groei is een eigenschap van het leven. De kennis van God is merkbaar door het bestaan op weg naar de eeuwigheid. Jullie maken geen lichaamsdelen als jullie die op een bepaald moment nodig hebben; jullie hebben ze omdat ze deel uitmaken van jullie bestaan.

Dit is wat jullie wilden weten over verleden, tegenwoordige en toekomst. Dit is de geest van God die kennis in jullie harten en geesten plant. Dit is de tijd waarin jullie deze kennis kunnen dragen en verwerken. Dit is de tijd waarin jullie de geest van waarheid moeten tegemoet treden, die jullie liefde, eenheid en vrede zal brengen. God heeft nooit Zijn beloften gebroken. Zij die tegen de boodschappers van God vijandig gezind waren zullen zich ook nu tegen de waarheid verzetten. Het staat hun vrij hun eigen levens en de levens van hen die hen volgen te vernielen. Desondanks hebben zij niet de macht om de wil van God niet veranderen. Waartoe denken zij in staat te zijn? Jullie daden zullen jullie automatisch naar jullie eigen niveau brengen op de weg naar de eeuwigheid. Dit is gerechtigheid. Wat God beloofd heeft werd aan jullie in de meest eenvoudige bewoordingen geopenbaard. Er rust geen verantwoordelijkheid meer om jullie te redden op de schouders van iemand anders. Leraren bereiden de studenten voor op de examens, maar uiteindelijk moeten de studenten zelf dat examen afleggen. Geen enkele leraar doet het in de plaats van zijn studenten. Het is de opdracht van de boodschappers van God om jullie klaar te maken door de weg te openbaren. Het is niet hun verantwoordelijkheid om de plicht die op jullie schouders rust uit te voeren. Het is hun taak om om jullie te weg te wijzen door de geest van waarheid in jullie te planten. Jullie redder is die geest van waarheid en die is geen persoon. Jullie redder is die geest van waarheid die God in jullie plant. Open jullie geest en verwelkom de kennis van God in jullie leven. Ervaar het gevoel van te leven in Gods kennis om het niveau van jullie geesten in de komende wereld te aanschouwen. Beleef het gevoel van te leven in waarheid als jullie vrede willen kennen in jullie leven. Beleef het gevoel van de bron te kennen en de bestemming, als jullie eenheid willen kennen in jullie leven en beleef het gevoel van God lief te hebben als jullie eeuwige vreugde wensen in jullie hart. Word wakker en zie hoe diep God iedereen bemint. Word wakker volg de waarheid die Hij in u gelegd heeft. Word wakker en leef in de eenheid en de vrede die God in u heeft geplant. Word wakker en jullie zullen zien dat God aanwezig is in liefde en afwezig in haat. Word wakker en zie hoe God altijd Zijn woord heeft gehouden. Word wakker in liefde om Hem te beminnen. Word wakker en jullie zullen Hem uit liefde eerbiedigen, niet uit angst. Word wakker en jullie zullen zien hoe dichtbij Hij is. Word wakker en kom naar de ark voor het te laat is.

Oktober 2002 – Januari 2003

Please contact Reminded Way should you have any comments on this translation

Right-click and choose ‘Save Target As’ to download this message in PDF

Contact: remindedway@hotmail.com

Web page: https://www.remindedway.com


Posted

in

by

Tags: